Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

Školní psycholog – Wikipedie


Školní psychologie se v České republice uznala jako nový obor před 20 lety a tím se objevil i obor školního psychologa.[1] Aby mohl vykonávat práci školního psychologa musí uchazeč absolvovat magisterské studium na vysoké škole v oboru psychologie.[2]

Psychologie se v České republice studuje na čtyřech vysokých školách v Ostravě, Brně, Praze a Českých Budějovicích. Školní psycholog na škole poskytuje potřebnou pomoc všem žákům, kteří ho sami osloví nebo jej k poskytnutí pomoci vyzvou pedagogové. Úzce spolupracuje zejména s třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence a se speciálním pedagogem. [3] Jejich práce je porozumět a řešit problémy socializační či vztahové. [3]

Co dělá školní psycholog?
Náplní práce školního pedagoga je diagnostikovat a konzultovat problémy dětí. Další činnosti jsou metodické nebo poradenské. Pracuje se žáky i s jejich rodiči a pedagogy. Komunikuje s dalšími poradenskými zařízeními jako je pedagogicko-psychologická poradna nebo se sociálními institucemi např. orgány péče o dítě.[3]

Práce se žáky či studenty obvykle započne, až když se objeví nežádoucí problém. Kdo se ohlásí s problémem nemusí být jen samotní žáci, ale mohou to být rodiče, učitelé či kamarádi. Konzultace můžou probíhat během výuky i mino ni. [4]

Jednou z hlavních činností psychologa je diagnostika. Školní psycholog spolupracuje s dětmi i rodiči při zápisu do 1. ročníku. Cíleně pomáhá diagnostikovat specifické u dětí poruchy při učení, ale sleduje i děti nadané. Zjišťuje také jaké je klima ve třídě, tím se myslí diagnostika výchovných i výukových problémů nebo šikana. Zpracovává různé dotazníky a ankety na spokojenost žáků ve školním prostředí, pomocí kterých zjišťuje různé informace ke své práci školního psychologa (třeba bezpečné prostředí pro žáky či studenty).[5]

Mezi jeho další činnosti patří také konzultace a poradenství. Školní psycholog pečuje a sestavuje individuální vzdělávací plán pro děti. Konzultuje i osobní problémy dětí a hledá jejich řešení. Školní psycholog se podílí spolu s metodikem prevence na preventivních programech nebo aktivitách ve třídách (hry, ucelené programy). [5]

Náplň práce školního psychologa, ale i pedagogického pracovníka má i několik kritických míst. Ke kritickým místům této profese nepatří jenom vztahy mezi psychologem a ředitelem školy, ale vztahy na škole všeobecně (vztahy pedagogů). Školní psycholog si musí sám vybudovat respekt, ale hlavně důvěru u pedagogického sboru.[6]

Školy podporují práci školního pedagoga s třídou (jak se žákem samotným, tak i pak s jeho rodiči), školním sborem to znamená i individuálně s učiteli.

Kontakt
Školní psycholog informuje rodiče i žáky o poradenských službách, které zpracovává. Informace musí být veřejně přístupné buď na nástěnce ve vestibulu školy nebo na webových stránkách. Seznam informací zahrnuje zejména, kdy a kde jsou konzultační hodiny ŠP i ostatních poradenských pracovníků a kontakt na ŠP (jméno, e-mail). Konzultační hodiny jsou stanoveny na takový čas, aby pomohl jak žákům či rodičům, tak i učitelům.[3]

Asociace školní psychologie
Něco o asociaci
Je profesní sdružení školních psychologů. Jejich cílem je rozvíjet obor školní psychologie v České republice. Patří k UPA (unie psychologických asociací), tato unie podporuje zájmy psychologů ČR.

Co to je?
Tahle asociace sdružuje především školní psychology, kteří mají zájem o rozvíjení jejich oboru. Do vedení se volí členové tohoto sdružení po třech rocích a snaží se propojovat psychology základních i středních škol.

Co dělají?
Zvolení vedoucí zastupují členy asociace na setkání s různými úřady jako je MŠMT, připravují workshopy a semináře…. Organizují další vzdělávání psychologů nebo konference.

Časopis
Asociace také vydává časopis Školní psychologie, který vychází od roku 1992. Redakce tohoto časopisu sídlí na katedře psychologie pedagogické fakulty Masarykovi univerzity v Brně. Najdeme zde příspěvky o praxi, různé výzkumy ve vztahu ke školní psychologii. Příspěvky zde smějí přidávat jak praktikové tak i akademikové pro diskusi. [7]

ŠTECH, Stanislav; ZAPLETALOVÁ, Jana. Úvod do školní psychologie. [s.l.]: Portál, 2013.
VYMĚTAL, Jan. Úvod do psychoterapie. Prague: Grada, 2003.
Věstník. wiki.rvp.cz [online]. [cit. 27 317/2004-24]. Dostupné online.
BRAUN, Richard. Činnost školního psychologa na základní škole. 2001. vyd. [s.l.]: [s.n.]
MŠMT: Vyhláška č. 72 ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
ZAPLETALOVÁ, Jana. Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese.. [s.l.]: Pedagogika, 2001. 51(5) s. S. 34-46.
Asociace školní psychologie [online]. [cit. 2021-12-14]. Dostupné online.
Source link
#Školní #psycholog #Wikipedie

Tags:  , ,
%d bloggers like this: